Dofinansowanie UE

 

Firma    STOLARSTWO Tomasz Wróbel

Wólka Tanewska ul. Wołoszyny 21 C, 37-410 Ulanów

 

realizuje

 

Projekt współfinansowany ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

      w ramach 

      

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.4  Wsparcie MŚP

Poddziałanie1.4.1 Dotacje bezpośrednie 

Tytuł projektu:

 

"Wzrost konkurencyjności firmy na rynku europejskim

poprzez wprowadzenie nowych innowacyjnych produktów „

 

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPPK.01.04.01-18-0401/16 

z dnia 13 kwietnia 2017 r

 

Całkowita wartość projektu :                                                8 042 586,51 PLN

 

Kwota dofinansowania z Europejskiego

 

Funduszu Rozwoju Regionalnego :                                      3 596 278,52 PLN

 

 

www.stolarstwo-wrobel.pl                                        www.rpo.podkarpackie.pl